logo

Biljart Bond Woensdrecht Hoogerheide

Terug

STATUTEN

Opgericht 27 mei 1957 door de afgevaardigden der biljartclubs: Arend, Casino, Centrum, O.B.K. en In de Zon. Herzien in 1993 door de afgevaardigden der biljartclubs: Arend, Boulevard, B.V.B.O., `t Centrum, de Haan, de Herberg, Hof van Holland, de Kroon, Non Plus Ultra, Victoria, T.O.R., Trefpunt, de Witte Raaf, In de Zon, In den Handel, Calfven, Trapke Op, Vaeders Hoefke.

Art. 1
Zij stelt ten doel de biljartsport in de omgeving te bundelen en waar mogelijk te bevorderen.

Art. 2
Leden van de Bond zijn alleen deze clubs, die statuten en reglementen van deze officieel hebben goedgekeurd en aan alle overige verplichtingen hebben voldaan.

Art. 3
Iedere vereniging, die gevestigd is in een horeca gelegenheid in de Gemeente Woensdrecht en die tot de Bond wenst toe te treden, dient daartoe een schriftelijk verzoek tot het hoofdbestuur van de Bond te richten, welk verzoek binnen een maand zal worden behandeld.

Art. 4
Uit voorgaande artikelen is duidelijk gebleken, dat lidmaatschap niet mogelijk is voor losse beoefenaars der biljartsport.

Art. 5
Een vereniging dient aan het begin van elk seizoen, op een door het hoofdbestuur gestelde datum, zijn leden die aan de competitie wensen deel te nemen, in te schrijven als lid van de Bond. Voor elke competitie dienen dan de teams apart opgegeven te worden. Tot half competitie kunnen nog nieuwe leden ingeschreven worden.

Art. 6
Men betaald aan de Bond per ingeschreven lid een inschrijfgeld. Voor deelname aan een competitie betaald men aan de Bond een inschrijfgeld per team. Voor leden die na de eerste inschrijfdatum nog ingeschreven worden betaald men 2x het inschrijfgeld. Het Bondsbestuur is gerechtigd deze bedragen naar behoefte te wijzigen. Een vereniging, die geen team inschrijft in een van de competities, dient het inschrijfgeld voor 6 leden te betalen om lid te kunnen blijven van de Bond. Zij zijn dan gerechtigd de bondsvergaderingen bij te wonen, maar hebben hier geen stemrecht.

Art. 7
Het inschrijfgeld dient gelijktijdig met de inschrijvingen te worden voldaan.

Art. 8
Het hoofdbestuur heeft de leiding van deze, beheert de gelden, draagt zorg voor de naleving van statuten en reglementen en voert de besluiten uit.

Art. 9
Overschrijving van een speler of speelster naar een andere vereniging kan niet meer plaatsvinden als deze reeds opgegeven is voor een bepaalde competitie.

Art. 10
Het hoofdbestuur is bevoegd geen overschrijving te verlenen, wanneer mocht blijken dat betrokkenen niet aan zijn sportieve en geldelijke verplichtingen heeft voldaan.

Art. 11
Iedere vereniging is verplicht om 2 bondsafgevaardigden bij de Bond op te geven voor het bijwonen der bonds- vergaderingen. Deze moeten wel als lid ingeschreven zijn bij de BBWH.

Art. 12
Bij het niet bijwonen van de bondsvergadering door minimaal 1 afgevaardigde zonder afmelding zal de vereniging een boete worden opgelegd van € 23,00 per keer. Wanneer een vereniging zich wel afmeld is de boete € 11,50 per keer.

Art. 13
Iedere bondsafgevaardigde mag zich ingeval van ziekte of verblijf elders, door een ander lid van zijn vereniging laten vervangen. Deze moet wel als lid ingeschreven zijn bij de BBWH.

Art. 14
Normale vervanging van een bondsafgevaardigde zal 14 dagen voor het verstrijken van de zittingsperiode bekend moeten worden gemaakt bij het hoofdbestuur.

Art. 15
BESTUURSVORM: Het hoofdbestuur zal bestaan uit een oneven aantal leden, welke door de bonds- afgevaardigden der aangesloten clubs door stemming zijn verkozen.

Art. 16
Verdeling der bestuursfuncties in het hoofdbestuur zal door een onderlinge stemming der gekozen bestuurs- leden plaatsvinden; met uitzondering van het voorzittersschap, welke op de jaarvergadering door stemming onder de bondsafgevaardigden zal worden aangewezen.

Art. 17Ieder bestuurslid in het hoofdbestuur zal zijn functie, zo hij niet uit eigen wil aftreedt, 2 jaar behouden alvorens voor aftreding in aanmerking te komen. Dit alles met dien verstande dat het ene jaar voor aftreding in aan- merking komen: voorzitter en penningmeester en 2e secretaris; het volgend jaar: vice-voorzitter, secretaris, wedstrijdleiders en PR-man.

Art. 18
WIJZE VAN STEMMEN: Stemmingen over personen geschiedt steeds schriftelijk met enkelvoudige meerderheid van stemmen. Stemming van zaken geschiedt openbaar. Ieder der bondsafgevaardigden kan echter schriftelijke stemming verlangen. Beslissing ook weer bij enkelvoudige meerderheid van stemmen.

Art. 19
Bij reglementswijzigingen dient men 2/3 van het totaal uitgebrachte stemmen te behalen. Zoniet, wordt deze wijziging verworpen.

Art. 20
Hoofdbestuursleden zijn van stemming uitgesloten; doch bij het staken der stemmen over zowel personen als zaken na 2 stemronden, heeft het hoofdbestuur de beslissende stem.

Art. 21
Alle verzoeken voor een spoedvergadering moeten 8 dagen voor deze plaatsvindt worden ingediend en door 7 bondsafgevaardigden worden gesteund.

Art. 22
Eens per jaar zal er een algemene jaarvergadering worden gehouden, waarin verslag zal worden uitgebracht

Art. 23
Het is toegestaan vriendschappelijke wedstrijden te spelen tijdens de competities, ook daar waar aangesloten verenigingen gevestigd zijn, mits daardoor de competities niet in gevaar komen.

Art. 24
Het hoofdbestuur is bevoegd iedere vereniging of lid bij wangedrag, onsportief optreden, enz., na advies van de strafcommissie, te berispen en voor onbepaalde tijd te schorsen.

Art. 25
STRAFCOMMISSIE: De strafcommissie bestaat uit: een voorzitter en twee leden, welken door en uit de bondsafgevaardigden worden gekozen.

Art. 26
KASCOMMISSIE: De kascommissie bestaat uit drie leden, welken door en uit de bondsafgevaardigden worden gekozen. Hun taak is minstens één­maal per jaar controle van de bondskas.

Art. 27
In de Bond mag ieder lid zijn van diverse verenigingen, maar mag men maar voor één vereniging spelend lid zijn voor een bepaalde competitie.

Art. 28
Dit reglement moet steeds bij wedstrijden, vergaderingen en of besprekingen in het clublokaal aanwezig zijn en direct kunnen worden getoond indien dit verlangd wordt door leidinggevende personen.

Art. 29
Elk Bondslid wordt geacht dit reglement te kennen met al zijn bijzonderheden.

Art. 30
Alle correspondentie aangaande de Bond uitsluitend te richten aan het secretariaat.

Art. 31
In alle zaken, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het hoofdbestuur.

***